WordCmp.com

ZiB vs zebibyte

zebibyte vs ZiB

ZiB and zebibyte both are nouns.

As nouns, ZiB and zebibyte are synonyms defined as:
  • ZiB and zebibyte: a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes
Other synonyms of ZiB include ZB, zettabyte.
ZiB (noun) zebibyte (noun)
a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes

© WordCmp.com 2022, CC-BY 4.0 / CC-BY-SA 3.0.